شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان برخوار و میمه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان برخوار و میمه

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-برخوار-و-میمهنقشه ی مرز شهرستان برخوار و میمه. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آران و بیدگل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آران و بیدگل

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-آران-و-بیدگلنقشه ی مرز شهرستان آران و بیدگل. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لنجان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لنجان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-لنجاننقشه ی مرز شهرستان لنجان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خوانسار

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خوانسار

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-خوانسارنقشه ی مرز شهرستان خوانسار. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

bigtheme