شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-کاشاننقشه ی مرز شهرستان کاشان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گلپایگان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گلپایگان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-گلپایگاننقشه ی مرز شهرستان گلپایگان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریدن

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریدن

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-فریدننقشه مرز شهرستان فریدن. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریدونشهر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریدونشهر

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-فریدونشهرنقشه مرز شهرستان فریدونشهر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فلاورجان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فلاورجان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-فلاورجاننقشه ی مرز شهرستان فلاورجان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چادگان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چادگان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-چادگاننقشه ی مرز شهرستان چادگان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردستان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردستان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-اردستاننقشه ی مرز شهرستان اردستان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پارس آباد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پارس آباد

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-پارس-آبادنقشه محدوده سیاسی شهرستان پارس آباد. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-مشگین-شهرنقشه محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

bigtheme